Doświadczenie
   W minionym okresie Biuro współpracowało z 9 osobami, z czego 7 osób legitymowało się uprawnieniami biegłego rewidenta. Pozwalało to na przeprowadzanie corocznie nawet do kilku badań sprawozdań finansowych. Aktualnie współpracuje z 6 biegłymi rewidentami. Przedmiotem naszych badań cyklicznych w minionym okresie były sprawozdania finansowe następujących jednostek:

   Ponadto Biuro było audytorem lub brało udział w badaniu innych jednostek jednorazowo, a to między innymi:

   Powyższe dane, a w szczególności fakt badania wielu jednostek przez kilka kolejnych lat, świadczą o fachowym i rzetelnym wykonaniu podjętych się zadań przez nasze Biuro.

   Zgodnie z przepisami obowiązującymi biegłych rewidentów staramy się uczestniczyć w pracach związanych z inwentaryzacją znaczących składników majątkowych badanych jednostek, co oznacza, że badanie rozpoczyna się z reguły w kwartale, w którym zamykane są księgi rachunkowe. Powyższe pozwala poznać specyfikę jednostki, występujące w podmiocie gospodarczym problemy, zapoznać się z systemem księgowości i kontroli wewnętrznej, a także usunąć przed sporządzeniem sprawozdania finansowego ewentualne uchybienia, bądź niedociągnięcia. Taki sposób przeprowadzania badania oraz wieloletnie doświadczenia w praktycznym prowadzeniu ksiąg jednostek gospodarczych współpracujących z nami osób, uzupełnione 26-letnim stażem pracy w organach skarbowych prowadzącego Biuro, pozwalają (jak widać z powyższego zestawienia) bardzo często korzystać z naszych usług wielokrotnie.

Uczestniczyliśmy w minionych latach w badaniu podmiotów objętych likwidacją w celu prywatyzacji lub w celu zakończenia działalności:

W roku 2000 podjęliśmy się badań sprawozdań założycieli spółek akcyjnych, które ubiegały się o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dotyczyło to:

W okresie działalności Biuro brało udział w przekształcaniu spółek cywilnych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wydając opinie o planach przekształcenia następujących spółek:

W roku 2007 zdecydowaliśmy się na składanie ofert o audyt projektów realizowanych w ramach środków EFS, co zaowocowało wygraniem przetargów na następujące projekty:
- „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, który realizowany jest w latach 2007-2011 przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle (audyt wspólnie z firmą „LEXUS AUDIT” Spółka z o.o. w Krakowie);
- „Profesjonalne kadry instytucji rynku pracy”, który realizowany był na przełomie 2007 i 2008 r. przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie;
- „Nowoczesne umiejętności dla pracujących mieszkańców obszarów wiejskich Małopolski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2 projekty realizowane przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I w Krakowie w okresie 2008-2009).

Oprócz badania sprawozdań finansowych i w/w innych prac poświadczających Biuro może świadczyć usługi w zakresie doradztwa księgowego i podatkowego, nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości firm, opracowywaniem zakładowych planów kont, a także prowadzenia książek podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw. Klientami tych usług są (względnie były) m.in.: